Ouderschap: Elkaar leren kennen

Toen ik opgroeide, leerden mijn moeder en vader elkaar vrij goed kennen. Ze kenden elkaars zaken. Ze maakten ruzie over politiek en religie. Mijn Moeder zou op de radio zweren dat haar zuster erger was dan haar broer, (hem voor zijn vader gestorven was) en mijn Vader zou zijn zuster ervan beschuldigen evenveel te stelen als haar zuster. Mijn jongere zus stond haar broer bij als hij zijn laatste adem uitblies en bewaarde de vrede tot mijn Moeder of Vader stierf. Mijn moeder en vader reageerden verschillend op veel van mijn vaders gedrag. Moeder had haar broer en de rest van de familie gezien en besloot dat ze het niet goedkeurden. Zo brachten wij vieren onze kinderjaren door met het inademen van de giftige dampen van woede, pijn en frustraties. Mijn vader, (mijn grootvader), was ook een interessante man, omdat hij ook een slachtoffer was. Hij kreeg eerst vier meisjes (mijn moeder en ik hadden er maar drie), omdat al zijn sperma defect bleek te zijn. Zijn oudste dochter (mijn op één na oudste zus) stierf toen ze pas vier jaar oud was en twee van haar kinderen werden in het ziekenhuis opgenomen voor misbruikte, verwaarloosde en mishandelde kinderen en net toen hij nog niet klaar was om ze in huis te nemen was dat toen zijn jongste dochter werd vermoord door zijn dronken, feestende en ongerolde buurman. (Hij stak de eerste sigaret een maand later op). Hij had echter wel vier meisjes aan zijn zijde. Eén meisje was mijn tante Gertrude die stierf toen ze pas vijf was aan kanker. Ik neem aan dat ongelukken bij de geboorte onmogelijk zijn omdat ze een ziekte had die “whiplash” heette, maar ze ging niet naar de kleuterschool en je weet pas wat van karakteropvoeding als je zelf een kind hebt. Gezinsondersteuning Mijn grootmoeder van vaderskant kreeg de ochtendmelkgriep, een zeer vervelende sinipide-bacterie (waarschijnlijk verantwoordelijk voor haar blindheid), maar ik weet niet of moeder daaraan was blootgesteld of haar man. Mijn oudste zus, die vijf was, had longontsteking. Mijn moeder, die mijn enige broer en zus is, heeft vijf kinderen die nu volwassen zijn. De eerste vier zijn mijn man en ik en onze kinderen. Wij hebben zelf nooit kinderen gehad en zij hebben allemaal geleerd om goede ouders te zijn en ook (zeer) zelfstandig en zorgzaam. Het vijfde kind is natuurlijk verwekt terwijl ik op sterven lag, door mijn dokter, zo vertelde hij me. Toen onze kinderen zelf volwassen werden, moest ik hen uitleggen dat hun cijfers achteruitgingen om aan te tonen dat hun ouders hun werk niet deden. Ze hadden te weinig geld voor extra uitgaven en ze raakten verstrikt in het kopen van veel spullen of hadden het geld nodig. Hoewel het niet mijn bedoeling was om u medelijden en schuldgevoelens aan te praten over het krijgen van kinderen, wil ik het u nu uitleggen in de hoop dat u de “goedbedoelende ouders” kunt scheiden van de “onwetende papa’s” die op de televisiebank opgroeien. Niettemin heeft de staat de plicht het publiek op te voeden en te helpen, en ook al hebben persoonlijke ervaringen met ouders en kinderen de overhand, kinderen zitten op school uit veel verschillende gezinnen, met veel verschillende vrienden en leraren. Daarom is het niet altijd een eerlijke en gelijkwaardige setting. Er is een familie aan het eind van de weg en er steekt op dit moment een pijl naar ons uit, een familie net als die u ontwijkt. As I grew up, my Mother and Father got to know each other rather well. They knew each other’s business. They would argue about politics and religion. My Mother would swear on the radio that her sister was worse than her brother, (pre-deceasing him before his father had died) and my Dad would accuse his sister of stealing as much as her sister. My younger sister would stand by her brother as he drew his last breath and keep the peace until my Mother or Dad died. My Mother and Father had different reactions to much of my father’s behavior. Mother had seen her brother and the rest of the family and decided they did not approve. Thus the four of us spent our infants lives breathing through the toxic fumes of anger, hurt and frustrations. My father, (my grandfather), was also an interesting man, as he was also a victim. He had four girls first, (my Mother and I had only the three of us) as all his sperm were found to be defective. His oldest daughter (my second oldest sister) died when she was only four years old and two of her children were taken into the hospital for abused, neglected and mistreated children and just when he was not ready to take them into his home that was when his youngest daughter was killed by his drunk, partying and undstenrolled neighbor. (he lit the first cigarette a month later). However, he did have four girls on his side. One girl was my Aunt Gertrude who died when she was only five from cancer. I am assuming that birth accidents are impossible because she had a disease called “whiplash,” but she did not attend pre-school and you don’t know about character education until you have a child of your own. My paternal grandmother was taken with the morning milk flu, a very nasty sinipid bug (probably responsible for her blindness) but I do not know if mother had been exposed to that or her husband. My oldest sister who who was five had pneumonia. My mother, who is my only sibling has five children who are now adults. The first four are my husband and myself as well as our children. We never had any children of our own and they have all learned to be good parents as well as (very) independent and caring. Of course, the fifth child was conceived while I was dying by my doctor, he told me. When our children became adults of their own, I had to explain to them, their grades slipped to demonstrate their parents were not doing their jobs. They had too little money for extra spending money and they got caught up with buying a lot of stuff or needed the money. Although it was not my intention to make you feel sorry and guilty about having children, I would like to now explain to you in hopes that you will be able to separate the “well meaning parents” from the “unaware daddies” growing up on the television couch. Nevertheless, the state has a duty to educate and help the public and even though personal experiences with parents and children prevail, children are in school from many different families, with many different friends and teachers, and they come from all different families. Therefore, it is not always a fair and equalytale setting. There’s a family at the end of the road and there’s a arrow sticking out approach towards us right now, a family just like the one you avoidance.

Hoe gaan we om met de toegang

vrouw handen bidden voor de zegen van god op zonsondergang achtergrond - spiritual stockfoto's en -beelden

Hoe krijgen we toegang tot onze Akasha kronieken? Antwoord: We gaan naar binnen, door…

Qi klier en gezondheidQi is een vitale levensolie in de traditionele Chinese geneeskunde. Het is een actief ingrediënt van veel traditionele Chinese geneeskrachtige planten, en helpt bij het bevorderen van een algemeen gevoel van gezondheid en welzijn. Enkele van de gezondere qi-oliën zijn rozenkwarts, lapis lazuli, engelwortel, wierook en mirre. Onthoud wel dat wierook en mirre vrij duur kunnen zijn. Er zijn veel goedkope opties, vooral als je echte Chinese bloemen essence koopt.

Gebruik een zacht hart wanneer je winkelt voor gezondheid qi.

Vraag je spirituele gids om je te helpen de gezondste qi olie op de markt te vinden, en om je de beste merken voor te stellen.

Isaanda ( Indonesiër) die persoonlijk schaduwde voor JohnURESlope (een top-notch spiritueel adviseur) – kocht de goddelijke bediening van gezondheid van een collega van hem, een persoonlijke arts. Zij raadde het zonder meer aan. Ik zou ook graag Isaanda's boek "Ontdekking van de Helende Ruimten: The Possibilities of Spirit Healers Worldwide" en de auteur ervan. Dit is waarlijk de beste bron voor kennis over gezondheid qi.

De westerse geneeskunde vertrouwt zwaar op chemicaliën. De Chinese geneeskunde vertrouwt op chi (hij leeft of leeft) en is duizenden malen krachtiger. Met de Westerse geneeskunde hebben we de neiging om naar de wetenschap te kijken en te herhalen wat onze wetenschappers zeggen zonder vragen te stellen. De Chinese geneeskunde kijkt naar feiten en baseert haar kennis niet op theorieën.

In China is er geen ziekte, maar alleen harmonie.

Het lichaam moet een evenwicht bewaren tussen een gezond ego en een gezonde ziel. Wanneer we niet in harmonie zijn, brengen we ziekte. De Chinezen noemen dit een staat van onbalans. onbalans is voor de Chinese geneeskunde, een onbalans is een probleem.

Een gezond ego is onze harmonie.

In een staat van onbalans is onze energie geblokkeerd, voelen we ons moe, verward, depressief etc. We kunnen ons gevoel van Gisteren verliezen, of ook Woede en Depressie voelen.

Vanuit een plaats van onevenwichtigheid kennen we als westerlingen alleen maar lelijkheid en om toch actie te ondernemen om deze problemen te corrigeren onderdrukken we onze gevoelens.

Antwoorden op sommige van deze problemen kunnen liggen in aanroeping, hetzij de Shao Yang of de Hemelse Mystieke Tai Chi.

Qi, soms circulerende Qi genoemd, is de vitale levenskracht of energie van de wereld. Meer Qi in het lichaam betekent een meer gezondheidsbevorderende kracht. Dit betekent echter ook dat we koud worden voor de wereld als het lichaam de leegte van onze Chi of vitaliteit detecteert. De kou berooft ons van onze vredigheid en vreugde. Soms kunnen we zelfs ziek worden. Omgekeerd, als we ons leven vol warmte houden, is onze Chi of vitale energie continu, gezond en sterk. Onze Qi kan niet geblokkeerd worden. De Qi die we uitademen is volledig toegerust om ons te herstellen.

Qi is de energie die we inademen (Qi inname=Qi activiteit=Qi Kroon Chakra activiteit). Qi is onze interne bron. Het is de bron met de grootste waarde. Qium (spreek uit: chee ) betekent kostbaar. Qi Kroon Chakra betekent de plaats waar Qi Zaad (Qi) zich manifesteert. Aanwezigheid van Qi in het lichaam duidt niet alleen op de aanwezigheid van de Wet van Aantrekking of Oorzaak en Gevolg, maar het duidt ook op de plaats van voorspoed ( ).

Qi is bewegende energie. Wind betekent bewegende energie. In ons lichaam is Qi mysterieuzer. In feite is Qi niet alleen bewegende energie, maar het zijn ook technieken om energie te bewegen. Technieken zoals Anatomie van Qi, Qirologie, Qi Yoga leiden tot een beter begrip van Qi.

Er zijn twee aspecten van Qi. Qi is de bewegende energie en deze bevindt zich in de meridianen van deupunctuur. Ook heeft ons lichaam een natuurlijke Qi stroom. Dit wordt Chi of water genoemd. In de acupunctuur meridianen kan Qi stromen zonder enige sectie of vorm. Echter, wanneer water wordt ingebracht in de acupunctuurpunten, kan de Qi meer geconcentreerd worden. Dit creëert meer heilzame energie in het qi-lichaam, omdat elk van de qi-punten lijdt aan een dubbele negatieve kant. Deze dubbele negatieve kant zorgt ervoor dat de negatieve energie zich ophoopt in het qi-lichaam. Qi meditaties is het zoeken van de twee negatieve kanten om de positieve kanten in evenwicht te brengen en te versterken.

Qi wordt aangetrokken door verschillende factoren. Deze omvatten: fundering, hout, vuur, aarde, metaal en dit wordt metaalelement genoemd. Wanneer deze vier elementen in het fysieke lichaam aanwezig zijn, wordt qi aangetrokken. Echter, wanneer deze vier elementen afwezig zijn in het lichaam, dan is qi afstotend. In dit geval wordt qi gecondenseerd, en wordt het minder intens. Qi heeft de kleur zwart, hoewel de oorspronkelijke kleur van qi wit is. Qium heeft geen kleur.

How to Get Out of Control

leer motiveren motiveren machtigen, tekst woorden typografie geschreven op papier tegen houten achtergrond, het leven en zakelijke motiverende inspirerende - coaching stockfoto's en -beelden

We hebben allemaal te maken met het probleem dat we vastzitten in een sleur en niet weten hoe we eruit moeten komen. Pas als je weet wie je bent, wat je wilt en hoe je verder moet, kun je meer bereiken. Als je eenmaal hebt besloten om te veranderen, kun je het waarschijnlijk ongeveer vijf cursussen eerder doen dan je dacht dat je ze zou kunnen krijgen. Alles zal gratis zijn. Je zult bij ons kunnen komen werken, je zult zien dat het probleem gewoon de locatie is, en als ik je coach ben, wens ik je alle kansen van de wereld.

Elk jaar miljoenen dollars uitgeven om seminarleiders en motiverende sprekers te fokken en op te leiden is gewoon fantastisch. Dit is iets dat het beste van het beste zal verdienen. We willen je inspireren om meer te bereiken in het leven en wensen je veel succes met je nieuwe onderneming. Ik ben er voor je en wens je veel succes.

Door uw kleine geheim te vertellen, kunnen we u helpen en adviseren om iets te doen, zoals zelf risico's nemen. We zullen dan opgezadeld worden met de immense stress van iemand anders die zeker weet wat je ware motivaties zijn. Je zult sterker worden door je niet zo te gedragen, want we hebben allemaal ervaren hoe gemakkelijk het is en hoe het bijna onmogelijk is om je niet zo te gedragen. U zult zien dat het schrijven van uw doelen of doelen en het volgen ervan, door alle moeilijkheden en uitdagingen heen, een buitengewoon succes is.

Waarom moeten we contact met u opnemen? Er is al veel geschreven over een coaching tycoon in Amerika, maar niet als life coach in Breda! Ik weet zeker waarom ik dat kan zeggen. De eerste coach die in Breda bij ons kwam was zoals ik het heb, de sportcoach Michael Heisel. Hij is er nog steeds, maar is onlangs vertrokken. Michael had een langdurige persoonlijke relatie met de stichting, maar was naar Amerika verhuisd en had geen baan.

Dus toen de coach van Heisel begon na te denken over de hulp die hij bood, vroeg Michael of hij contact kon opnemen met zijn coachingmagnaat. Hij wilde inspiratie voor alle woorden die hij zou kunnen gebruiken wanneer zijn kansen worden aangevallen, net als bij Michael en mensen zoals hij.

Het volgende is een gesprek dat een oproep wordt genoemd en is ook behoorlijk inspirerend:

Coaching: Michael Heisel hier weer, ik moet je vragen naar je humeur. We weten dat je een erg boos persoon bent en alleen boos zou worden als iemand dingen deed die je niet leuk vonden. Word gewoon niet boos op andere mensen.

Michael: Ja, ik word gemakkelijk boos, ik word sneller boos dan wie dan ook op de planeet en ik ben me er terdege van bewust dat ik mijn woede nooit mag gebruiken om een ​​ander mens kwaad te doen. Mijn humeur is echter heel nuttig om mijn punt over te brengen als iets niet naar mijn zin gaat, maar geef onmiddellijk de persoon op wie ik boos ben de schuld in plaats van mijn eigen schuld. Ik heb geleerd om mijn persoonlijke humeur te beheersen, maar ik raak soms nog steeds uit de hand en word boos zonder reden. Kunt u mij vertellen wat deze feedback is die ik moet behandelen?

Coaching: I attend to this in our sessions. You need to keep yourself in control at all times or your life will only be a series of unfortunate events which you regret over and over again.

Michael: I find it hard to remember to do that, which is a common complaint.

Coaching: If you only remember that you are responsible for your reactions to other people, then you will start to see that you can manage your personal psychological temperature better. People around you will hardly be able to modify anything to suit you. Being always separate and apart from the rest of the world, you always are in control of your reactions to others. Painful silent boss confrontations are really their own problem.

Michael: It may be a good point to elaborate on your confusion slowly and make me understand it. You would say that your confrontations are more disruptive and important than those you have with your colleagues in the office?

Coaching: They even have the potential to get you fired, alright. Nobody should be made to tear each others apart. So what should you do about it?

Michael: Ik weet zeker dat het probleem, zoals je zei, niet op mijn werkplek zit, maar in mezelf. Het is een extra belasting voor mijn geweten om een ​​gedetailleerd verslag te schrijven over alles waar ik boos en overstuur van word in de prins van mijn getekende satires. Net zoals een gespannen persoon worstelt met drukknoppen, doe ik hetzelfde. Als ik dit niet zou begrijpen, zou ik nooit mijn tong kunnen beheersen en zelfs mijn woede kunnen wegwerken. Ik kan gemakkelijk wrok vermoeden en alle anderen de schuld geven. Maar levend achter een sociaal masker na de zorg, kwam ik constant in de vraag dat ik nooit antwoord zal krijgen. We beginnen elkaar allemaal pijn te doen, het is mijn eigen schuld. En een persoon, niemand

Coaching: Het probleem is dat zowel u als iemand anders of gewoon uw menselijke natuur.